ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลที่เป็นผลิตผลจากองค์ความรู้ของกรมชลประทาน ในรูปแบบมาตรฐานเพื่อการสงวนรักษาทรัพยากรระยะยาวอย่างถาวรและยั่งยืน บุคลากรของกรมชลประทานและผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ได้หากเป็นการใช้เพื่อส่งเสริมความรู้และเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย

Select a community to browse its collections.

การจัดการความรู้

View
จดหมายเหตุกรมชลประทาน

View
จุลสารกรมชลประทาน

View
วารสารกรมชลประทาน

View
สื่อมัลติมีเดีย

View
หนังสือหายาก

View
เอกสารโครงการ

View
ฮ.VDO

ไฟล์ VDO. ต่าง ๆ ที่ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ได้ผลิตขึ้น

View
ฮ.ข่าวภายนอก

ข่างที่ลงใน FACEBOOK เรารักชลประทาน

View
ฮ.ข่าวภายใน

ข่างที่ลงใน FACEBOOK รอบรั้วชลประทาน

View
ฮ.ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

View
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 กรมชลประทาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

กรมชลประทาน,ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

2563-05-19

เอกสารจดหมายเหตุ | image/jpeg

รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีข้อมูล ดังนี้ 1.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ 2.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา 3.ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2562/63 4.แผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2562/63 ในเขตชลประทาน 5.คุณภาพน้ำ:แม่น้ำเจ้าพระยา 6....

View
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 กรมชลประทาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

กรมชลประทาน,ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

2563-05-19

เอกสารจดหมายเหตุ | image/jpeg

รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีข้อมูล ดังนี้ 1.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ 2.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา 3.ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2562/63 4.แผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2562/63 ในเขตชลประทาน 5.คุณภาพน้ำ:แม่น้ำเจ้าพระยา 6....

View
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 กรมชลประทาน วันที่ 18พฤษภาคม 2563

กรมชลประทาน,ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

2563-05-19

เอกสารจดหมายเหตุ | image/png

รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีข้อมูล ดังนี้ 1.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ 2.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา 3.ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2562/63 4.แผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2562/63 ในเขตชลประทาน 5.คุณภาพน้ำ:แม่น้ำเจ้าพระยา 6....

View
รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 กรมชลประทาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

กรมชลประทาน,ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

2563-05-19

เอกสารจดหมายเหตุ | image/jpeg

รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีข้อมูล ดังนี้ 1.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ 2.สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา 3.ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2562/63 4.แผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2562/63 ในเขตชลประทาน 5.คุณภาพน้ำ:แม่น้ำเจ้าพระยา 6....

View
ล่องน้ำแลเขื่อนชลประทาน

กรมชลประทาน,ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

2563-05-19

หนังสือทั่วไป | application/pdf

View