ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลที่เป็นผลิตผลจากองค์ความรู้ของกรมชลประทาน ในรูปแบบมาตรฐานเพื่อการสงวนรักษาทรัพยากรระยะยาวอย่างถาวรและยั่งยืน บุคลากรของกรมชลประทานและผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ได้หากเป็นการใช้เพื่อส่งเสริมความรู้และเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย

Select a community to browse its collections.

การจัดการความรู้

View
จดหมายเหตุกรมชลประทาน

View
จุลสารกรมชลประทาน

View
ปว. = ประเมินผลงานวิชาการ

เอกสารประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ

View
วารสารกรมชลประทาน

View
สื่อมัลติมีเดีย

View
หนังสือหายาก

View
เอกสารโครงการ

View
การเผยแพร่ข่าวสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

2017

คู่มือ | application/pdf

View
คู่มืองานปฏิบัติการด้านสื่อสาร

2018-05

คู่มือ | application/pdf

View
คู่มือการย้ายข้าราชการ

2017-08

คู่มือ | application/pdf

View
ด้านงบประมาณ

2017-08

คู่มือ | application/pdf

View
คู่มือกระบวนการการสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน เพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

2017-08

คู่มือ | application/pdf

View