ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลที่เป็นผลิตผลจากองค์ความรู้ของกรมชลประทาน ในรูปแบบมาตรฐานเพื่อการสงวนรักษาทรัพยากรระยะยาวอย่างถาวรและยั่งยืน บุคลากรของกรมชลประทานและผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ได้หากเป็นการใช้เพื่อส่งเสริมความรู้และเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย

Select a community to browse its collections.

จดหมายเหตุกรมชลประทาน

View
วารสารกรมชลประทาน

View
หนังสือหายาก

View
เอกสารโครงการ

View
ประมวลบทความทางวิชาการ ของ ม.ร.ว. ระพีพันธุ์ เกษมศรี

ระพีพันธ์ุ เกษมศรี, ม.ร.ว.

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เอกสารประมวลบทความทางวิชาการ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ คำแนะนำในการผลิตคอนกรีตที่ดี โดยมีคุณภาพของซีเมนต์ หลากหลายยี่ห้อเป็นข้อมูล ให้ศึกษา ใช้เปรียบเทียบความแตกต่าง และบอกวิธีการใช้ซีเมนต์แต่ละยี่ห้ออย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทรายที่แนะนำ ในก...

View
คำแปลรายงาน เรื่อง การส่งน้ำและการบำรุงรักษา : พร้อมทั้งคำวิจารณ์ และคำแนะนำ สำหรับการปฏิบัติงานในโครงการชลประทานหลวง

Fagerberg,R.M.

1965-09

รายงานประจำปี | application/pdf

คำแปลรายงาน เรื่องการนำส่ง และการบำรุงรักษา พร้อมทั้งคำวิจารณ์ และคำแนะนำ สำหรับการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินราคาค่าส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่ชลประทาน หลักการกำหนดค่าลงทุน ในการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ทา...

View
การชลประทานในภาคเหนือ

กรมชลประทาน

1967-10

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง การชลประทานในภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการเหมืองฝาย และเขื่อนเก็บน้ำที่สร้างเสร็จแล้วและกำลังก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ คือ โครงการแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแม่ปิงเก่า จังหวัดเชียงใหม่ -จังห...

View
คำแปลรายงาน เรื่อง การศึกษาสภาพลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน : ภาคการเกษตร การระบายน้ำ และการควบคุมอุทกภัย

ไพฑูรย์ พะลายะสุต และคนอื่นๆ

1967-07-03

รายงานประจำปี | application/pdf

คำแปลรายงานการศึกษาสภาพลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ภาคการเกษตร การระบายน้ำ และการควบคุมอุทกภัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขตแดนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ระหว่างภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย และที่ราบภาคกลาง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เขตแดนไทย พม่า ทา...

View
งานขุดลอกแม่น้ำให้เรือเดินในฤดูแล้ง งานป้องกันตลิ่งพัง ของ โครงการแปรสภาพและรักษาลำน้ำ

กรมชลประทาน

2018-08-01

หนังสือทั่วไป | application/pdf

งานขุดลอกแม่น้ำให้เรือเดินในฤดูแล้ง เป็นเอกสารการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการแปรสภาพและรักษาลำน้ำ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ การกล่าวถึงที่มาของการขุดลอกแม่น้ำให้เรือเดินในฤดูแล้งว่า ทางน้ำนั้นมีความสำคัญยิ่ง สำหรับการคมนาคม และการขนส่งของประเทศไทย มาแ...

View